banner

Wetlands4Cities: “Vernatting Centraal deel”

Na enkele droge jaren wordt de verdroging van de Hobokense Polder een echt probleem. Jaarlijks zakt het niveau van de vijvers in de zomer, maar nu komen ze volledig droog en worden ze 's winters niet terug aangevuld. Onze waterpartijen krijgen immers enkel water door de neerslag.

Lees hieronder hoe we dit trachten op te lossen. (Oudste teksten onderaan)

ATV 30 juli 2022

Pijpleiding moet Hobokense Polder redden van droogte

Bekijk de uitzending

Projectsubsidie

Februari 2022, Wim Mertens

De laatste jaren vallen de vijvers in de Hobokense Polder langdurig droog. Dergelijke droogtes treden volgens de klimaatvooruitzichten de komende jaren steeds vaker op en vormen een bedreiging voor de natte natuur in de Hobokense Polder. Na heel wat brainstormen hebben we hiervoor een oplossing bedacht. Nu de Grote Leigracht gesaneerd is, kunnen we het propere water uit de gracht gebruiken om de grondwatertafel in de Hobokense Polder aan te vullen. Voorlopig stroomt dit water nog naar de waterzuiveringsinstallatie op het Kiels Broek, maar in de toekomst zal het naar de Schelde worden gepompt.

In 2021 dienden we een subsidieaanvraag in bij het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. In december keurde de minister de subsidie van een kleine 70.000 euro goed. Wij moeten dit project uiterlijk tegen oktober 2024 realiseren.

Het project bestaat uit:

  • een pompinstallatie ter hoogte van het historisch kruispunt Naftaweg - Metaalstraat,
  • een persleiding met een lengte van ongeveer 1 km en
  • een infiltratiezone ten noorden van het Broekskot.

We streven ernaar om de grondwatertafel van het Centraal deel aan te vullen met een hoeveelheid water die overeenstemt met een derde tot de helft van de jaarlijkse neerslag (300 - 400 mm). Hierdoor blijft er langer water in de plassen staan en kan er opnieuw vis leven op het Broekskot en wie weet verschijnen er opnieuw veenmossen. Kortom, we krijgen terug een moeras.

We bereiden de werken voor in 2022. We hopen tegen begin 2023 de nodige vergunningen te krijgen en voeren ze, als alles goed verloopt, uit in het najaar van 2023.

Presentatie door Wim Mertens op Algemene Vergadering (20/01/2022)

Hobokense Polder genomineerd

Oktober 2021, VRT

De VRT-nieuwsdienst bericht dat er vijf gebieden in Vlaadderen zijn verkozen als te ontwikkelen wetland. Wetlands zijn bijzonder belangrijke ecosystemen in Europa. Het zijn hotspots van biodiversiteit en ze bieden talloze kansen om de klimaatverandering aan te pakken. Wetlands beschermen tegen overstromingen en waterschaarste, maar slaan ook CO² op en zorgen voor groene airconditioning in oververhitte stedelijke gebieden. 

Hobokense Polder is er één van.

Wetlands4Cities

April 2021, Natuurpunt

Het project Wetlands4Cities van Natuurpunt is de winnaar van de wedstrijd Fertilise the Future van Ecover. De producent van ecologische schoonmaakmiddelen riep bedrijven en organisaties op om innovatieve oplossingen aan te reiken voor de klimaatproblematiek. Er kwamen bijna 800 inzendingen binnen uit België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Wetlands4Cities is de Belgische winnaar. Het project wil 5 stedelijke wetlands in Vlaanderen realiseren en opwaarderen als hotspots voor biodiversiteit en als natuurlijke klimaatbuffers.