banner

ArdeaVogeltrektellingen Hobokense Polder

De voorbije jaren leverden de vogeltrektellingen van Ardea langs de Schelde in Hoboken een reeks mooie waarnemingen op van voornamelijk zangvogels, maar ook van roofvogels, ganzen en watervogels.

De trektelpost situeert zich op de verharde Scheldedijk langs de Hobokense Polder, te bereiken via een wandeling door de Polder zelf of, met auto, vanaf de Benzineweg.

Extra's

Top tien dagrecords
(tot 20.10.2021)

Koperwiek 14.966 ex. – 13.10.2020
Vink 13.164 ex. – 18.10.2012
Spreeuw 9.317 ex. – 28.10.2009
Veldleeuwerik 4.242 ex. – 16.10.2016
Houtduif 3.963 ex. – 26.10.2014
Kievit 2.202 ex. – 19.10.2013
Kramsvogel 1.565 ex. – 13.10.2020
Aalscholver 1510  ex.– 10.2012
Gaai 926 ex. – 21.09.2019
Buizerd 545 ex. – 15.10.2020

Zeldzaamheden
(tot 20.10.2021) 

Krooneend
Witoogeend
Eidereend
Zwarte zee-eend
Roodkeelduiker
Zwarte ooievaar
Zwarte ibis
Steppekiekendief
Grijze wouw
Ruigpootbuizerd Drieteenmeeuw
Reuzenstern
Middelste jager
Kleine jager
Roodpootvalk
Grote pieper
Duinpieper
Roodkeelpieper
Europese kanarie
Sneeuwgors
Ortolaan 

Herfsttrektellingen op de Scheldedijk 2022

Zie deze blogpost voor eindbespreking

trektellen

Tegen het einde van de zomer zijn er al enkele soorten, zoals gierzwaluwen, boomvalken en wespendieven, die de kriebels voelden om terug te migreren naar het zuiden. Later in de herfst worden zij gevolgd door de andere zomergasten. Hun plaats wordt dan ingenomen door de wintergasten die vanuit het noorden naar onze contreien afzakken om hier in mildere omstandigheden de winter door te brengen.
Op verschillende trektelposten wordt dit fascinerende schouwspel van migrerende waadvogels, eenden, zang- en roofvogels in kaart gebracht. Vogelwerkgroep ARDEA organiseert voor de 17e keer deze herfsttrektellingen op de Scheldedijk in de Hobokense Polder ter hoogte van het informatiebord over migrerende vogels. Ieder jaar kunnen we toch enkele zeldzame vogels de revue zien passeren. Denk maar aan de groepen kraanvogels, ooievaars, kramsvogels, koperwieken en wie weet beflijsters. Naargelang de windrichting, verschijnen ook minder voorkomende roofvogels zoals visarend, rode en zwarte wouw, ten tonele. Ook de Schelde heeft soms verrassingen in petto met bever of zeehonden. Al de verzamelde gegevens van de verschillende trektelposten geven de beleidsmakers en wetenschappers een duidelijker beeld van hoe het gesteld is met ons milieu.
We beginnen dit jaar op zaterdag 1 oktober om 7.30 u met de dagelijkse trektellingen tot 13 november. Hou wel de blog van ARDEA in het oog, want bij slecht weer gaat de trektelling NIET door. De trektellingen starten samen met de telling in het kader van Eurobirdwatch. Elk jaar organiseert BIRDLIFE INTERNATIONAL de EUROBIRDWATCH. In heel Europa worden er op hetzelfde moment vogels geteld. Dit jaar op 1 oktober. Iedereen, kenners, beginners en geïnteresseerden zijn steeds van harte welkom.
Tijdens deze dagen komen we dikwijls ogen te kort.
Onze trektelpost wordt nog steeds bedreigd door de bouwplannen van een maritieme campus MCA op de voormalige site van BP, naast/op de Scheldedijk: met o.a. 6 buildings van +50 m hoogte is dit een glazen “Atlantic Wall” op enkele honderden meters van de Trektelpost! Er loopt nu wel een nieuwe piste dat deze inplanting meer noordelijker zou plaats vinden, maar momenteel is er nog altijd de bouwvergunningsaanvraag op de plaats van de voormalige site van BP. Voor de laatste stand van zaken zie hier.

Info Maarten Mortier,- 0496 86 98 44; Walter De Weger, 0495 23 77 10