banner

ArdeaWatervogeltellingen
in de Hobokense Polder en langs de Schelde

Elke winter organiseert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) zes watervogeltellingen in Vlaanderen (midmaandelijks in de periode oktober-maart). Bij elke telling worden alle aanwezige watervogels geteld in zoveel mogelijk gebieden.

Doel:

  • informatie verzamelen over de aantallen, de verspreiding, numerieke trends en habitatkeuze van overwinterende watervogels in Vlaanderen
  • het creëren van een referentiekader voor de interpretatie van telresultaten op regionaal of gebiedsniveau
  • bijdrage leveren aan internationaal monitoringproject “International Waterbird Census”

In heel Europa worden al tientallen jaren gedurende de wintermaanden tellingen gedaan van de wilde watervogels. Duizenden vrijwilligers gaan dan op vaste plaatsen met veel water zoals rivieren, meren, moerasgebieden en vijvers op zoek naar eenden, fuutachtigen, ganzen en steltlopers. Deze tellingen gaan steeds door tijdens het ‘middelste weekend’ van de maanden oktober tot maart. Het levert een schat aan informatie op die in een centrale databank wordt beheerd en kan gebruikt worden in onderzoeken en voor beschermingsacties. In België wordt dit werk gecoördineerd door het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). Ook in onze afdeling wordt maandelijks geteld, o.a. in de forten,  in de Hobokense Polder en ook op de waterplas van Waterlink op ’t Kiel.  Dit levert niet meteen spectaculaire waarnemingen van zeldzame vogelsoorten op, maar de systematische aanpak geeft toch erg boeiende  inzichten in de wijzigende situatie van soorten als bv. kuifeend, wintertaling en meerkoet. Ook het belang van waterrijke biotopen, zeker in onze verstedelijkte omgeving, wordt er door aangetoond.

Natuurpunt en ARDEA wil dit 'onderzoek in de luwte' graag wat meer bekend maken en in de toekomst ook uitbreiden naar gebiedjes waar nog niet geteld wordt. Daarom is elke natuurliefhebber erg welkom om eens (of meerdere keren) mee te gaan tellen met de ‘vaste tellers’ die dit al jaren doen.

Praktisch:
De tellingen gebeuren bij voorkeur op een tijdstip met goede weercondities, wat de precieze planning op voorhand moeilijk maakt. Geïnteresseerden nemen daarom best zelf even contact op in de week voorafgaand aan het zgn. ‘middenweekend’ van de maand met één van de onderstaande tellers voor juiste dag (zaterdag- of zondagvoormiddag) en afspraakuur. Meebrengen: warme, waterdichte kledij, verrekijker

Meer info op de website van INBO en van Natuurpunt