banner

Uitbreiding van het begrazingsraster

Eind 2022 werd het begrazingsraster uitgebreid met ca. 2 ha. 

Een grote haard Japanse duizendknoop, die we al enkele jaren proberen te bestrijden door frequent te maaien, werd hiermee aan het begrazingsblok toegevoegd. De bedoeling is om hier matig voedselrijke graslanden, doornstruweel en moerasbos te creƫren. Jarenlange ervaring leert ons dat afgraven tot op grondwaterniveau de allerbeste bestrijdingsmethode voor exotische duizendknopen is. De tweede beste bestrijdingsmethode is jaarrond begrazing met runderen. Je moet wel wat geduld hebben, maar na 20 jaar begrazing zijn de meeste duizendknoophaarden verdwenen. Slechts hier en daar, op door doornstruiken beschermde plekken, houdt de soort stand. We hopen met een beetje extra aandacht voor deze verstekelingen de duizendknoop echt helemaal de kop in te drukken. Dus op plekken waar het grondwater te diep zit, of de ondergrond het niet toelaat om te graven, kan begrazing soelaas bieden.

De aanleg van 2 kilometer prikkeldraad kost wel wat. Hiervoor hebben we een subsidie aangevraagd, een zogenaamde projectsubsidie natuur. Deze subsidie komt deels van Vlaamse en deels van Europese middelen (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling). Ondertussen hebben de runderen zich er al kunnen uitleven en is de Japanse duizendknoop aardig teruggedrongen. Nu krijgen ook andere plantensoorten de kans op deze plek te groeien.