banner

Historiek van de Hobokense Polder

 

 • Historiek
 • Tot 1970
 • 1970-1990
 • 1990-heden
 • Kroniek

Socio-religieuze beschrijving van de parochie Onze Lieve Vrouw te Hoboken

Het oudste document waarin Hoboken vermeld wordt dateert van 1135.
Het tiendensysteem en het verpachten van gronden zou tot de Franse overheersing een belangrijke bron van inkomsten blijven betekenen voor pastoor, kerkbestuur en armenbestuur.
Tussen 1500 en 1550 groeide Hoboken uit tot een residentiële wijk voor de Antwerpse burgerij, die genoeg kapitaal had vergaard voor een buitenverblijf (hoving of lusthof).
In 1782 telde men al 25 hovingen en pas met de industrialisatie werden de meeste ervan door bedrijven ingepalmd of voor grondverkaveling gesloopt.
De ergste ramp overkwam de gemeente in 1584 toen de Geuzen uit Antwerpen de polder blank zetten en het dorp platbrandden om de naderende Spaanse troepen elke schuilplaats in Hoboken te ontnemen.
Toch bleef het in Hoboken rustiger dan in de andere randgemeenten, gezien de oninteressante strategische ligging van de gemeente. Hoboken was een typisch polder-landbouwdorp met een drietal woonkernen, één in het centrum rond de parochiekerk en de dorpsplaats, één aan de kille in de polder en één op de heide rond de windmolen.
De eerste industrieën vestigden zich pas onder het Franse bewind in Hoboken. Daarvoor was Hoboken een typisch polder-landbouwdorp. De bevolking leefde van landbouw en veeteelt en in mindere mate van de scheepvaart, geconcentreerd in de haven die hier vanaf de 16e eeuw tot in de twintiger jaren van deze eeuw bestond.
Omgekeerd evenredig met de bevolkingstoename en de ontwikkeling van de industrie verloopt de evolutie van de landbouwactiviteiten.
Tot 1880 was er geen verandering gekomen: 824 ha landbouwgrond (op 1067 ha gemeente) met 650 mensen die in de landbouw hun brood verdienen (op 4147 inwoners).
Na 1890 verminderden de grote hoeven constant in aantal: het groeiend gebrek aan landbouwarbeiders (de industrie betaalde beter) en de stijgende consumptie van groenten en fruit (typisch voor een industriegemeente) deed velen overschakelen naar de tuinbouw.
In 1950 was de landbouwoppervlakte gedaald tot 147 ha met 111 tewerkgestelden en in 1980 restte er nog 2 ha met nog slechts 1 tewerkgestelde.
Wat betreft de vestiging van die grote bevolkingstoeloop bleven de drie woonkernen van het Oude Regime behouden, maar ze werden uitgebreid terwijl ook nieuwe wijken werden aangelegd. De bedoeling van het grondgebied was woongelegenheid te scheppen voor de werknemers in de Hobokense industrie en tegemoet te komen aan de woningnood in de Antwerpse agglomeratie.
Zonder ophouden werden vanaf 1950 talloze nieuwe wijken uitgebouwd, waaronder ook hoogbouw en sociale woningbouw.
In 1963 werd een gemeentelijke regie voor grondbeleid in bedrijf gesteld die o.a. het grootschalig project Polderstad heeft opgevat.

Etymologie: 1135: de hoge boeken (beuken). 1441:  Hobueche.  Hoeboeken (Carnoy, Origines des Noms des Communes de Belgique, 1948)
Staatkundig: voor 1794: hertogdom Brabant, markgraafschap Antwerpen, meierij Hoogstraten . 1794-1814: France departement de Twee Neten. 1815: de Nedrelanden. Sinds 1830 Belgisch: provincie Antwerpen, arrondissement Antwerpen.
Deel van Bisdom:

Oorspronkelijk: Kamerijk (Cambray, France).

Sinds 1559 Antwerpen.

Sinds 1801 Mechelen.

Sinds 1961 Antwerpen (volgens: Gemeenten van Belgie", 1980, Brussel, La Renaissance du Livre)

Heren van Hoboken (houder van het Leengoed Hoboken)

Heren van Hoboken

(houder van het Leengoed Hoboken)

XIIIde eeuw Huis van Perwijs.

1310 Huis van Vianden.

1344 Huis van Coucy.

1380 Huis van Bar.

1435 Huis van Luxemburg - Sint Pol.

1535 Huis van Nassau.

1545 Huis van Douchy.

1560 Huis van Schetz(enberg) (Huis d'Ursel).

1600 20 mei: de "heerlijkheid Hoboken" wordt de "baanderij" (baronie) Hoboken.

1794 ingelijfd bij Frankrijk (Dierickx, 1954, Geschiedenis van Hoboken).

Van: Roger Thijs: Toponomy: Hoboken

 

Periode 1600 - 1960  
   
De Hobokense Polder was voor W.O. II nog een typisch kleinschalig polderlandschap. Als cultuurland zijn vooral de polderweiden te vermelden, voorzien van een stelsel bemalingsgrachten en enkele knotwilgenrijen. Ook de huidige populierenaanplanting bleek toen reeds gedeeltelijk aanwezig te zijn.
In het noordwestelijk deel van de polder, grenzend aan de stad Antwerpen, bevond zich een uitgebreid moerasland. Het Rietveld naast de oude Boomgaard is hiervan wellicht een restant. Langs de oude Scheldedijk (nu Scheldedijkwegel) bevonden zich relatief uitgestrekte slikken en schorren.
   
Periode 1960 - 1970  
   
De grootste oppervlakte evenwel werd vanaf medio jaren zestig geleidelijk en in verschillende fasen opgestort.Her en der verrezen storten, legale en illegale, en de waterkwaliteit ging zienderogen achteruit. Tijdens de jaren 1955 tot 1970 verdween de polder dan onder een meters dikke laag grondspecie afkomstig van de E3-werken rond Antwerpen. Naar schatting werd in totaal 3 miljoen m³ grondspecie, puin en huishoudelijk afval aangevoerd. Deze ingreep was nodig om het gebied geschikt te maken voor een grootschalig bouwproject (Polderstad) dat een sport- en industriezone, een winkelcentrum en 3000 woongelegenheden zou omvatten. Door de crisis in de bouwsector werden enkel de industriezone en de eerste twee van de vijf fasen in de woonzone gerealiseerd.
   
   

 

Periode 1970 - 1980  
   
De uitbouw van het prestigieuze Polderstadproject, gestart in 1973, geraakte vanaf 1980 in het slop. De laatste opstorting dateert van begin jaren tachtig, waarbij de erkende verwerker van giftig afval Van den Bosch tonnen giftig afval in de ondergrond deed 'verdwijnen' (Stort Van den Bosch).
   
Periode 1980 - 1990  
   
Een aanzienlijk terrein bleef daardoor van bebouwing en vervuiling gevrijwaard en kon zich quasi ongestoord ontwikkelen. Het Centrale gedeelte, dat wat lager was, evolueerde zodoende mettertijd tot een bijzonder waardevol moerasland.
Een kordaat optreden van de Werkgroep Hobokense Polder voorkwam in 1981 de volledige vernietiging van de aangrenzende Oude Boomgaard.
   
   

 

Periode 1990 - 2000  
   
Uiteindelijk is van het in oorsprong 330 ha groot gebied ongeveer 170 ha overgebleven.
Spoedig ontwikkelde zich hier een pioniersvegetatie en ontstonden diverse plassen waarrond een weelderige oevervegetatie tot stand kwam. Door de vele milieugradienten ontstonden heel diverse biotopen (open water - wilgenbroekbos - rietland - overgangsveen - kalkrijke delen ...) en groeide dit geheel uit tot een zeer waardevol moerasbiotoop met een rijke fauna en flora.
   
Periode 2000 - ...  
   
De huidige 'polder' is dus een betrekkelijk jong natuurgebied, en slechts enkele delen zijn authentiek overgebleven.
In de jaren 80 was een overwegend open structuur karakteriserend. De open ruimten zijn inmiddels grotendeels ingenomen door Wilg en in mindere mate Zwarte els en Berk, met een duidelijke verbossing tot gevolg. Ook een gestage verlanding van de ondiepe plassen heeft bijgedragen tot een veeleer gesloten structuur.
   

 

JAAR GEBEURTENIS
1965 Aanvang ophogingswerken poldergebied met grondspecie E3-werken en aanleg Kennedytunnel tot 1970. Dit ontlokt ook de allereerste natuurbehoudreflex rond Hoboken Polder: Ludo Peeters e.a. protesteren rond 1966 tegen deze ophoging van toen waardevolle, natuurvriendelijke landbouwgrond.
1966 Het K.B. van onteigening van heel het poldergebied ondertekend. (24/02/1966)
1967 Het K.B. van opheffing van het bestuur der poldergronden ondertekend.
1972
Het K.B. tot goedkeuring van het zoneringsplan Polderstad ondertekend.
Hierin worden voorzien:
            33 Ha polderbos,
            36 Ha industriezone,
            4.5 Ha bufferzone,
            115 Ha woonzone privé (te realiseren in 5 fasen),
            23 Ha woonzone sociale bouw
            36 Ha sportzone.

Goedkeuring basisovereenkomst tussen de gemeente Hoboken en de groep I/Breevast NV. tot realisatie van polderstad (ondertekening op 22/11/1973)
1974 Eerste steenlegging woonzone fase 1
1975

 • Overhandiging sleutel aan eerste bewoner Polderstad.
 • Opening “Polderbos”
1977 Bij het openbaar onderzoek rond het opstellen van het gewestplan worden 2000 bezwaarschriften ingediend tegen inkleuring als woonzone van Hoboken Polder; een aansluitende petitie levert een 5000 tal (niet ingediende) handtekeningen op.
1977-1978 Start van de Werkgroep Hobokense Polder, eerst als feitelijke vereniging, vanaf 1982 als VZW, met als beginactiviteiten:
1979 De allereerste uitgave van de “Klapekster” (tijdschrift).
Illegale storting industrieel afval/huisvuil door Van den Bosch aan “oude boomgaard”.
1980 Definitieve doorbraak WHOP als actiegroep.
 • organisatie van een groene week met tentoonstelling, debatavond, lezing, dia’s, wandelingen
 • 1 ste manifestatie “groene ommegang voor ieders belang! (250 betogers)
 • 1 ste (stormachtig) onderhoud met het gemeentebestuur van Hoboken.
 • aanvraag tot nietigverklaring contract gemeente-groep I (levert na jaren procederen niets op).
1981
 • onderhoud met de bisschop van Antwerpen, wat leidt tot opschorting (en later annulering) van de werken aan een vrije school, gesitueerd in het Rallegat (groot wijkcentrum); het eerste reële succes.
 • protest wandeling door Hoboken.
 • briefkaartenactie naar minister Galle (met oog op voorlopige klassering).
 • massale kikkersterfte in het Rallegat.
 • stormachtige gemeenteraadszitting waarop de wegeniswerken van de 3de fase van polderstad goedgekeurd worden (zal nooit uitgevoerd worden).
 • op ons aanwijzen bovenhalen van “giftig afval” op stort Van den Bosch.
 • start van onze schoolwandelingen in de Hobokense Polder.
1982
 • op het stort Van den Bosch wordt nogmaals giftig afval gevonden.
 • organisatie van ons 1 ste internationaal werkkamp
 • Oprichting van de VZW Werkgroep Hobokense Polder.
1983
 • grootse actiedag “natuureducatief centrum polderhoeve” (400 deelnemers).
 • illegaal slopen oude hovenierswoning door Beter wonen, als reactie op vorige.
1984 In het kader van de inspraakprocedure voor het “globaal structuurplan Antwerpen” worden 2187 handtekeningen ingediend om de Hobokense Polder te behouden (verzameld op 1 maand tijd).
1985
 • scoutsgroepen organiseren groot opruimspel.
 • onze eerste paddenoverzet-actie.
 • illegale stortingen”loodgrond” in opdracht Beter Wonen langs Scheldelei.
 • uitgave brochure “De Hobokense Polder vroeger, nu en straks”.
 • toezichtscommissie GSA (structuurplan Antwerpen) neemt stelling voor het behoud van de polder.
1986
 • debatavond “hoe leefbaar is Hoboken” (met 3 schepenen en 100 deelnemers).
 • ludieke “zandachtige” voor ’t stadhuis, om afvoeren “loodgrond” te bekomen.
1987


 • op 26/05/1987 besluit de stad Antwerpen de overéénkomst met groep I/Breevast NV. tot realisatie van Polderstad te beëindigen, dit opent nieuwe perspectieven. Minder gunstig is dat de Stad eveneens besluit, volgens ons en onze raadsman onterecht en ook aangevochten, 130 miljoen “schuldvereffening” uit te keren aan de bouwpromotoren.
 • een in het kader van de nationale natuurbeschermingsdag (06/06/1987) gevoerde campagne tot zuivering en stopzetten van lozingen in de Grote Leigracht (niet de 1 ste actie rond dit probleem) levert geen groot resultaat op, maar wel het officiële bewijs dat Castrol de opgelegde normen overschrijdt.
1988
 • toezichtscommissie GSA adviseert de Stad: integraal behoud Hobokense Polder, sanering stort Van den Bosch, zuivering Grote Leigracht en geen verlenging concessies petroleum Zuid.
 • Het maartnummer van Arabel bevat een studie over de "Spinnen van de Hobokense Polder"
 • onze eerste uitstap met de fiets.
 • feestelijke viering “10 jaar WHOP”.
 • campagne en actie “De polder is geen taart” met denderende slotmanifestatie (natuurzoektocht, natuurkwis, taartenbeat), succesvolle briefkaartenactie en ludieke actie op ’t Stadhuis (echte taart voor de burgermeester).
1989 Een openbaar onderzoek wordt uitgeschreven waarbij voorgesteld wordt de Hobokense Polder op het gewestplan gedeeltelijk in te kleuren als “park”, WHOP repliceert met het organiseren van de meest succesvolle campagne uit haar bestaan. Dit resulteert in:
 • 8000 bezwaarschriften (waaronder 7000 uit Hoboken en 75 namens verenigingen), verzameld op anderhalve maand tijd.
 • ruim 55000 handtekeningen op een petitie, die 27 september met een 42 koppige afvaardiging afgegeven worden bij de bevoegde minister.
In al deze documenten wordt gepleit voor inkleuring van de gehele Polder als natuurgebied. Dit resultaat van 11 jaar actie voeren, vormt het keerpunt en zal later doorslaggevend blijken om in 1995 ons oorspronkelijk doel te bereiken!
1990
 • onze eerste nieuwjaarsreceptie.
 • WHOP wordt geassocieerd lid van VZW Natuurreservaten.
 • als gevolg van een door ons ingediend dossier in verband met de Polder besluit de commissie Milieuzaken van de Europese Gemeenschap de Belgische regering in gebreke te stellen wegens onjuiste toepassing van de EG Vogelrichtlijn 79/409.
 • na zware discussies op Gewestelijk niveau besluit de Vlaamse Executieve op 30 mei om:
  1. het in herziening zijnde deel van het gewestplan Hoboken Polder om te kleuren in “natuurgebied” (i.p.v. park).
  2. alle overige niet herziene delen mettertijd ook in herziening te stellen met het oog op
   inkleuring  als natuurgebied (geacteerd, niet officieel medegedeeld besluit).
 • uitgave brochure “Vogels van de Hobokense Polder”.
 • inhuldiging “Gerard Verheyen brug” over de Grote Leigracht.
1991
 • onze eerste wandeling voor de prille jeugd (8-12 jaar).
 • aanplanting van de “Henri Rylant Es” in de populierenaanplanting.
1992
 • grote opruimactie, samen met de jeugdraad.
 • Castrol deponeert wederrechtelijk grond op de rand van plevierenhoek, ons protest leidt uiteindelijk tot verwijdering.
 • de Rotary Antwerpen Zuid schenkt ons een professionele kettingzaag.
1993
 • onze eerste medewerking aan de “Hobofestiade”.
 • medewerking aan “Antwerpen 93, ontdek mee (r) natuur”.
 • aan de nieuwe Schepen Bergers wordt een “wensen pakket” en … een 1 ste “rapport” overhandigd.
 • een 5 koppige bende zware ‘WHOP’ jongens slaagt erin zo’n 100 stevige boordstenen in de poldergrond te graven, zodat we over 2 gemarkeerde rondwandelingen beschikken.
 • dank zij de financiële steun van de Rotary Antwerpen Zuid worden 50 bomen geplant in polderbos, waarvan 20 notelaars op de scheldedijkwegel.
 • Hoboken Polder wordt opgenomen in het Ecologisch Impulsgebied Schelde-Dender-Durme.
1994 In het kader van een door de Provincie geplande bewegwijzerde toeristische fietsroute zou de Scheldedijkwegel geasfalteerd worden, een briefschrijfactie en een succesvolle fietsmanifestatie zorgen ervoor dat dit niet doorgaat en dat het fietspad van de Schroeilaan vervolledigd wordt, wel kunnen we de toeristische route niet weghouden van het Schelde jaagpad
1995
 • 6 januari wordt de max. 1 jaar durende voorlopige rangschikking betekend van de Hobokense Polder.
 • een openbaar onderzoek wordt uitgeschreven om o.m. de Hobokense Polder volledig in te kleuren als natuurgebied en Petroleum Zuid deels als park, deels als industrie, wij lobbyen zwaar om Petroleum Zuid volledig een groene bestemming te geven
 • met een petitie die 5500 handtekeningen oplevert, trachten wij alsnog de toeristische fietsroute volledig buiten Hoboken Polder te houden.
 • onze eerste Polderschout met meer dan 200 jeugdige werkers.
 • op 29/07/95 valt een definitief besluit in verband met de Gewestplanwijziging: Petroleum Zuid wordt deels industrie, deels park, maar Hoboken Polder (inclusief het Polderbos) wordt volledig ‘natuurgebied’ (met als toemaat de zone Resibel/Oil Schop die de nabestemming natuurgebied krijgt).
 • Beter Wonen neemt het initiatief de volkstuinen op haar eigendom te verwijderen.
1996
 • 22/4: na 2 ½ jaar onderhandelen, aandringen en wachten wordt een beheersovereenkomst ondertekend tussen WHOP en de Stad Antwerpen.
 • op 22/04/96 definitieve rangschikking als landschap, getekend door Theo Kelchtermans.
 • plaatsen van 8 informatieborden langs in toegangswegen van Hoboken Polder, ingehuldigd door Mieke Vogels en gesponsord door de firma Eriks en de Stad Antwerpen.
 • BNVR word eigenaar van een stukje Polder (1Ha), geërfd van Peten (stukje populierenaanplanting).
 • uit Broekskot zijn 1300 karpers gevangen.
 • actie gestart rond eigendom Dries.
 • bouwvergunning in orde voor de bouw van de kijkhut.
1997
 • ons eerste drie luikje van de Polder verschijnt (oplage 3000 ex.)
 • gestart wordt er met de educatieve borden.
 • indiening tot erkenning natuurreservaat.
 • palen zijn gegoten voor de kijkhut.
 • tegen eind ’97 moeten alle volkstuintjes weg  zijn .
1998
 • plaatsen van peilbuizen in het terrein, dit om een kennis te verkrijgen van onze waterhuishouding.
 • eerste ECO handjes in de Polder.
 • onze eerste contacten met de BOM Zuidrand (buurt ontwikkelings maatschappij), zij zullen instaan voor de bouw van de kijkhut.
 • 20 jaar Whop viering, met heel wat activiteiten
 • op 11/12/1998 een academische zitting in het Provincie huis met verschillende sprekers.
 • op 23/12/1998 wordt de erkenning als reservaat ondertekend
1999
 • erkenning van reservaat gaat in op 01/01/99.
 • start met het opruimen volkstuintjes nabij Resibel.
 • op 11/10/1999 werd de kijkhut geplaatst.
2000
 • op 13/05/2000 wordt de kijkhut ingehuldigd
 • op 19/11/2000 wordt er een natuureducatieve wandeling uitgestippeld door de BOM op Petroleum Zuid.
2001
 • op 27/02/2001 eerste overleg met natuurreservaten VZW voor het beheer van Hoboken Polder.
 • op 26/03/2001 werden de eerste educatieve borden geplaatst in het terrein.
 • op 12/04/2001 eerste grote overleg over de toekomst van de Werkgroep Hobokense Polder VZW.
 • op 30/06/2001 officiële inhuldiging van de educatieve borden.
 • op 20/09/2001 verzendklaar maken van de laatste “Klapekster”.
 • ook werd de vergunning verleend voor de bouw van een kijkscherm aan het Rallegat (Oost).
 • ook werd er gestart met het plaatsen van de omheining voor het begrazingsproject.
 • Werkgroep Hobokense Polder wordt een kern van Natuurpun Zuidrand Antwerpen
2002
 • in januari verschijnt het eerste nummer van “rAntGroen”.
 • op 02/04/2002 werden er 5 ossen geplaatst in Hoboken Polder.
 • op 14/06/2002 werden er 3 konikpaarden los gelaten in de polder, later werd er nog 1 bijgeplaatst
 • einde mei was de folder klaar over het begrazingsproject
2003
 • wandelpaden worden bewegwijzerd met pijltjes van Natuurpunt
 • er werd gestart met de design van nieuwe informatieborden
 • het Rallegat oost en west werden gedeeltelijk afgegraven
 • start van de (Goudklompjes) vrijwilligers die beheerswerken zullen doen tijdens de weekdagen
 • start voor de bouw van een nieuw kijkpunt aan het Rallegat west, die eveneens toegankelijk is voor rolstoelgebruikers
2004
 • er werden 22 eenjarige snoekjes uitgezet in het Broekskot
 • er werd een grote vlinderdag gehouden
 • er zijn bijkomende rasters geplaatst voor onze dieren zodat zij in de winter meer plaats/eten hebben
 • stabiliteitsonderzoek voor nieuw kijkpunt Rallegat west werd uitgevoerd
 • uitgave van een nieuw folder ‘kom uit je schelp’ van Natuurpunt
2005
 • er werd een grootse indianenwandeling gehouden
 • er werd een stabiliteitsonderzoek gedaan op de buitendijk
 • onze website werd aangepakt en vernieuwd www.hobokensepolder.be
 • er werden drie nieuwe infoborden aan de toegangen geplaatst
 • de werkgroep splitst van Natuurpunt Zuidrand Antwerpen en wordt Natuurpunt Hobokense Polder vzw
 • eerste uitgave van ons nieuw tijdschrift Polder.blad
 • tijdens de dag van de natuur werd de eerste zandzak gelegd door verschillende prominenten
 • de ploeg van de goudklompjes zijn al uitgebouwd tot 10 man
 • start met de uitgave van een 2 a 3 maandelijks drieluikje met de infokalender
 • infoavond rond het thema Japanse duizendknoop
2006
 • op 2 februari vond een eerste overleg plaats met de eigenaars van de Tarzanboskes, voorlopig zonder resultaat
 • er werden kleine informatiebakjes geplaatst aan de borden
 • er werden 6 nieuwe borden geplaatst rond het raster in de huisstijl van Natuurpunt
 • aan de kijkhut werd een greppel gegraven voor de natuurgidsen, zodat ze aan een stukje water kunnen
 • de goudklompjes werden genomineerd voor de bronzen pagader van het ACV/ACW dit is zelfs gefilmd
 • er werd overgeschakeld van gewone benzine naar Aspen benzine
 • er werd een moeder koe en kalfje bijgeplaatst in het raster
 • er werden 2 nestkasten gehangen voor steenuilen in de volkstuinen
 • aankoop van onze nieuwe maaibalk Rapid
 • toneel gespeeld in het kader van de zomer van Antwerpen (Comp. Marius)
 • we hebben een legaat gekregen van de heer Graré
2007
 • Hoboken Polder stond vermeld als stiltegebied in de Zone 03
 • het Eikenpad werd aangelegd door de Goudklompjes
 • MER ter inzage over de dijkverhoging Hoboken Polder
 • werden we uitgenodigd over de nieuwe Krugerbrug
 • werd er een stroomgroep aangekocht voor zowel het beheer als voor het vlinderonderzoek
 • in het tijdschrift Libelle stond er een 6 pagina's lang artikel
 • werd er aan de Scheldelei nog eens een paddenscherm geplaatst
 • werden er processierupsen verdelgd door de Groendienst
 • werd er weer aan toneel gedaan in de polder nu door Das Bob
 • werd de spoorlijn opgevuld met zand (100 meter)
 • werd er een nieuw monitoringrapport samengesteld voor de polder
 • werd een nieuw klein kijkpunt geplaatst aan het Groot Rietveld
 • werd er een nieuwe vlindersoort gevonden in de polder
2008
 • werd het KIJKpunt afgewerkt en ingehuldigd 19/10/2008
 • werd er een aardgaswandelpad aangelegd
 • werd het raster verder uitgebreid en hebben we de archerie omgetoverd tot stal
 • werd Rallegat West en de Ruitersplas afgegraven en een stuk van het Broekskot
 • en hebben we 30 jaar Whop – Natuurpunt Hobokense Polder gevierd
 • werd er gestart met een petitie rond Petroleum Zuid
 • Nieuw voor kids: Whoppie-doerugzakje
 • start waarnemingen met de website www.waarnemingen.be
2009
 • Actie tegen industrialisering van Petroleum Zuid: petitie 11.664 handtekeningen afgegeven op kabinet
 • Aciérie ingericht als stal voor onze grazers
 • Vernieuwde website
 • Tweede fase plagwerken Rallegat
 • Dekstier in onze kudde Galloways
 • Dijken aan Polderbos op Sygmahoogte gebracht
2010
 • Uitbreiding van het veeraster ter bestrijding van Japanse duizendknoop
 • Eerste Gallowayrund geboren met suikerbonenwandeling
 • Open Monumentendag, thema Water
 • Film "Gene brol op de Petrol"
 • Groene pluim voor onze conservator Wim Mertens
2011
 • Polderblad met kleurenkaft
 • Hobokense Polder ook op Facebook
 • Opname Kikkerlied met Axl Peleman
 • "PASTRESS": Onderzoek door Ilvo en naar de preventie van hitte- en/of koudestress bij dieren die op de weide worden gehouden. Bouw van een tijdelijke stal en weerstation.
 • Zilveren Jubileum van ons tijdschrift Polder.blad
 • Introductie geocachen in de Hobokense Polder
 • Zeehond in de Schelde
 • Overname oude tractor van de stad Antwerpen
 • Wetenschappelijk onderzoeken:
  • gebruik van de gewone tuinslak als actieve biomonitor voor verontreinigde gebieden (Sylvie Baguet)
  • de accumulatie en overdracht van metalen uit de bodem met verschillende bodemkenmerken voor vegetatie en ongewervelde dieren met verschillende posities in het voedselweb (Lien Boshoff)
2012
 • Bemonstering visbestand
 • V-poortjes worden systematisch vervangen door klappoortjes om het gebied toegankelijker te maken voor rolstoelen en buggy's
 • Nieuwe brug en wandelweg aan de Metaalstraat
 • Workshop Legheg of vlechtheg maken langs de Scheldelei
 • Start zoogdierenmonitoring met camaravallen
2013
 • Plagwerken in het Broekskot en de Reigershoek: uitbreiding moeraszone
 • Bruinvis op de Schelde
 • Vervanging van de educatieve borden
 • Uitbreiding van het begrazingsraster ter bestreiding van de Japanse duizendknoop
 • Samenwerking met Vreedzaam Protest tegen Zwerfvuil: maandelijkse opruimingen. Deze zullen duren tot 2016
 • Nieuwe vogelwerkgroep ARDEA zal ook vogelonderzoeken in de Hobokense Polder verrichten
 • Aanleg Salamanderpad met nieuwe brug
 • Dag van de Natuur met JNM
 • Uitzetting rietvoorn, blankvoorn en zeelt op het Broekskot
 • Kerstavond: onze kijkhut is in vlammen opgegaan
2014
 • Plaatsing van voorlopig houten kijkscherm ter vervanging van de verbrande hut
 • Opstart bouwdossier en sponsoring voor een nieuwe kijkhut
 • Verwijdering van de tijdelijke stal (PASTRESS)
 • Plaatsing "buitenklasje" aan Salamanderpad
 • Ledenwervingscampagne Antwerpen: slotmoment in de Hobokense Polder met 1000 bezoekers
 • Eerste verslag van de zoogdierenmonitoring met camaravallen
 • Afgraven van Japanse duizendknoop en aanleg van het vlonderpad
 • Topjaar: 5 kalfjes geboren
 • Start restauratie van de Aciérie
 • Grotere containers voor ons beheermateriaal op de terreinen van United Caps
2015
 • Ontwerp van nieuwe kijkwand: keuze voor open constructie in cortenstaal
 • Sponsorcampagne voor nieuwe kijkwand
 • Openmonumentenwandeling thema "Erfgoed"
 • Verdere restauratie van de Aciérie door leerlingen van Don Bosco
 • Plechtige inhuldiging van de Aciérie
 • Groendak op onze containers voor beheertoestellen
 • Vergroting van het Broekskot en funderingswerken voor nieuwe kijkwand
 • Ondertekening van een beheersovereenkomst met Woonhaven voor het beheer in de populierenaanplanting en in de graslanden "Schroeivelden" (voormalige volkstuintjes).
 • Dag van de Natuur met Wemels
 • Overlijden van Roger Desmedt
 • Voorlopige stopzetting van begrazingsbeheer door Konikpaarden na twee sterfgevallen
2016
 • Cursus natuurbeheer tijdens het broedseizoen
 • Plaatsing van nieuwe kijkwand
 • Kunstenroute in de Hobokense Polder i.s.m. de kunstacademie
 • Natuurpunt-award 2016 voor onze samenwerking met Polderstadschool
 • We behalen de provinciale titel "Wandeling van het jaar"
 • 18 september: prechtige inhuldiging van de nieuwe kijkwand De Roerdomp met de sponsors
 • Plaatsing zitbanken op de Scheldedijk door het district
 • Uitgave nieuwe wandelfolder
 • Vaststelling dat het stopzetten van paardenbegrazing zorgde voor een bloemrijker landschap
 • Grootschalige plagwerken aan noordkant van het Broekskot