banner

logos

Hollebeekvallei

Beheerovereenkomst

Een nieuw gebied: Antwerpen en Natuurpunt Hobokense Polder tekenden een beheerovereenkomst met ingang 1/2/2015. Natuurpunt staat in voor het natuurbeheer en ruimt 2 x per jaar zwerfvuil. De stad/provincie is verantwoordelijk voor de ruiming van de beek, opruiming van sluikstort, ...

Het opgesteld natuurbeheerplan dint als richtsnoer.

Conservator

Dirk Van Dorpe, 0494 83 31 85

Hollebeek

De Hollebeek ontspringt in het zuiden van de stad Antwerpen nabij de grens met Hemiksem. Het brongebied ligt ca. 21 m boven de zeespiegel op een heuvelrug die zich uitstrekt van het centrum van Hemiksem via Wilrijk naar Mortsel. De Hollebeek vormt vanaf haar bron tot aan het Kiel de grens tussen de districten Hoboken en Wilrijk. Ze loopt afwisselend door sterk verstedelijkt gebied en mooie groengebieden, o.a. het Schoonselhof. Ter hoogte van De Bruynlaan verdwijnt de beek onder de grond en stroomt ze via het gemengde rioleringsstelsel naar het RWZI Antwerpen-zuid.

Volgens de Biologische Waarderingskaart vormt de Hollebeek als het ware een snoer van biologisch waardevolle en zeer waardevolle ecotopen. Op deze wijze dringt de natuur de stad binnen: de waardevolle bosgebieden ten zuiden van Antwerpen zijn via de beekvallei verbonden met het Schoonselhof, Fort 8 en Fort 7. Allerhande dieren, bijvoorbeeld egels of stekelbaarsjes, gebruiken deze corridor en zijn waar te nemen in of langs de Hollebeek op het Valaar. De beek vertrekt vanuit grote eenheden natuur die overgaan in een smal groen lint dat tot ver de stad binnendringt. Vandaar dat de Hollebeek binnen het Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Antwerpen (zie paragraaf 6) ook beschouwd wordt als één van de zeldzame groene vingers die de stad binnendringen. Het versnipperen van dit groene lint zou de potenties voor natuur in de stroomafwaartse delen verder doen afnemen.

Bron: Hollebeekdossier (Anik Schneiders & Wim Mertens)

beheerseenheden

Fotoreeks beheerwerken 28 juni 2015
(Dirk Vandorpe)

Fotoreeks beheerwerken 18 juli 2015
(Dirk Vandorpe)

Hollebeek Noord
 
Hollebeek zuid