banner

Sanering Grote Leigracht

Sommige wandelpaden in de Hobokense Polder zijn tijdelijk afgesloten. We geven hier de actuele toestand.

Actuele toestand

De toegangen via Scheldelei blijven ten allen tijde toegankelijk.

Uitleg over het waarom van de sanering vind je onder de kaart.

In 2009 wijzigde een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) de bestemming van de voormalige industrieterreinen Petroleum-zuid van parkgebied naar bedrijventerrein en werd een brownfieldconvenant afgesloten met als doel de site opnieuw als bedrijventerrein in te richten. De nieuwe eigenaar, Blue Gate Antwerp, moest vooreerst de historische vervuiling van de vroegere petrochemische activiteiten saneren.

De Vlaamse overheid legde Blue Gate Antwerp op om naast de eigen gronden ook de historische vervuiling van de Grote Leigracht aan te pakken. De belangrijkste vervuilingen (vooral zware oliën, maar ook andere organische componenten) zitten  in de slibbodem en de oever van de gracht.

In augustus werd begonnen met de sanering van de Grote Leigracht. Aangezien dergelijke werken enkel met grote machines kunnen worden uitgevoerd is een werfstrook noodzakelijk. Op deze werfstrook zijn alle bomen gekapt.

Daar waar het beheerplan bossen voorziet, laten we de vegetatie nadien opnieuw spontaan tot bos ontwikkelen. Op plekken waar we volgens het beheerplan open moerasvegetaties nastreven zullen we een periodiek maaibeheer instellen. Op enkele plekken ter hoogte van de Naftaweg groeit een zeldzame plant die nergens anders in het natuurgebied staat, de moerasmelkdistel, erg typisch voor de Scheldevallei. De bodem van de groeiplaatsen werd afgegraven tot een diepte van ca. 50 cm en opzij gezet. Na de werken zullen deze plaggen terug langs de gracht geplaatst worden. We hopen dat de planten volgend jaar terug opschieten.

De sanering zelf verloopt in 3 fases.

De eerste fase pakt de zone aan tussen de voormalige BP-site en de Naftaweg, en is momenteel aan de gang. De tweede fase zal binnenkort starten en moet de loop van de Naftaweg tot de Scheldelei proper maken. De derde fase pakt het tracé langsheen de Naftaweg onder handen.

Bij de sanering wordt de vervuilde slibbodem volledig verwijderd en de oever daar waar nodig (vervuild dus) afgegraven. De aangevulde bedding wordt aangevuld met propere kleilaag om nieuwe vervuiling vanuit aanpalende vervuilde bodems (bv. het voormalig stort Van den Bosch) te voorkomen.

Op onze vraag worden de afgegraven oevers, daar waar de bodem na afgraven voldoet aan de wettelijk geldende kwaliteitseisen, niet opnieuw aangevuld. Op deze lager gelegen plasdras zones ontwikkelt zich nadien een oevermoeras. Langsheen de Naftaweg bestaat de Leigracht er uit twee aparte grachten met tussenin een lang smal perceel volledig begroeid met oeverzegge en riet. Dit perceel zal wellicht ook moeten worden afgegraven maar wordt nadien terug aangevuld zodat er in de toekomst opnieuw een rietkraag zal ontstaan. Deze eilanden vormen bovendien (relatief) veilige broedplaatsen voor watervogels.

Deze werken brengen heel wat narigheid met zich mee. Onze wandelpaden zullen tijdelijk afgesloten zijn. In de periode najaar 2020 - voorjaar 2021 zal de Hobokense Polder wellicht niet toegankelijk zijn vanaf de Schroeilaan, omdat dan de werken in de populierenaanplanting plaats vinden. Eenmaal de werken afgelopen zijn, houden we er wel een propere gracht op na, waarin de natuur zich kan herstellen, veel mooier dan ze tot nog toe was. Dus nog eventjes op onze tanden bijten.