banner

Goed nieuws over Hydeparkbos

Frans Thys, oktober2009

In ons aprilnummer hebben wij uiteengezet dat het Hydeparkbos plaats zou moeten maken voor woongelegenheden.
Nadat de Hobokense districtsraad een advies gestemd heeft om dit groen alsnog te behouden, heeft het Antwerpse College in juni besloten de bestemming van deze grond te wijzigen van wonen naar park of publieke groenruimte.

Op zich is dit behoud van een halve hectare groen verheugend nieuws, waaraan echter toch nog een schaduwzijde is.
Het huidige bomenbestand, 288 stuks, zou volledig gekapt worden om deze met zware metalen vervuilde zone te saneren. Nadien zouden opnieuw bomen aangeplant worden.

Wij hebben intussen zowel de stad Antwerpen als Ovam gevraagd te onderzoeken of deze sanering niet zodanig kan uitgevoerd worden dat het huidige bomenbestand zoveel mogelijk behouden blijft. Hierbij denken we aan het toepassen van fytoremediatie, een techniek bestaande uit het geregeld kappen van jonge twijgen en takken van wilgen en populieren, soorten waarvan nu al meer dan 80 exemplaren aanwezig zijn op de site én die gemakkelijk zware metalen opnemen.

Deze oogst aan twijgen en takken wordt dan verbrand en de overblijvende as die zware metalen bevat kan afgevoerd worden naar een geschikte stortplaats. Deze saneringswijze zou langer duren dan het in eenmaal verwijderen van alle grond, maar gezien het de bedoeling is deze groenzone te behouden speelt de saneringstijd een ondergeschikte rol.