banner

Hydeparkbos weerom bedreigd!

Frans Thys, april 2009

Begrensd door de Cdt. Weynsstraat, de Hydeparkstraat en de IJskelderstraat ligt nabij het station van Hoboken Polder een afgesloten grond, omzoomd door tuinen. Op dat stuk, hoogstens een halve hectare groot, staat een heus bos: niet minder dan 288 bomen, waarvan er 39 zelfs een stamomtrek hebben van meer dan 1 meter. Het is bovendien een gevarieerd loofbos: naast populier komt er ook linde, berk, es, lijsterbes, schietwilg, veldesdoorn, gewone esdoorn, els en grauwe abeel voor. Hoewel het stuk niet toegankelijk is, beschouwt de buurt dit toch als een enorm pluspunt. Ook vogels maken er volop gebruik van.

Elf jaar geleden heeft Werkgroep Hobokense Polder al eens de alarmklok geluid omdat er plannen bestonden dit stuk groen te bebouwen. Mede door alle acties heeft het vorige stadscollege beslist af te zien van bebouwing en dit stuk natuur veilig te stellen voor de toekomst. Nu is uitgekomen dat zowel het huidige stads- als het districtscollege van oordeel zijn dat deze bomen allemaal moeten sneuvelen, tot groot ongenoegen van de buurt. De bodem is vervuild en moet gesaneerd worden. Bovendien heeft het stadscollege tegen de vroegere beloften in een besluit genomen dat deze gronden bestemd moeten worden voor sociale woningbouw. Het districtscollege is daar geen voorstander van maar wil wel dat de gronden, na ontbossing en sanering, verkocht kunnen worden aan de omwonenden, ter uitbreiding van hun tuinen.

In een reactie aan alle betrokken politici hebben wij er voor gepleit af te zien zowel van bebouwing als van verkaveling en te streven naar behoud van heel dit bomenbestand. Indien sanering echt nodig is, kan dit op langere termijn ook bekomen worden via fytoremediatie. Deze techniek bestaat er in de jonge twijgen en takken van wilgen en populieren, die heel gemakkelijk zware metalen opnemen, geregeld te kappen. Deze oogst wordt dan verbrand en de overblijvende as die de zware metalen bevat, kan naar een geschikte stortplaats afgevoerd worden.

In het geval van het Hydeparkbos, dat juist vervuild is met zware metalen en waar veel wilgen en populieren aanwezig zijn, zou kunnen geopteerd worden voor een regelmatig en gefaseerd hakhoutbeheer (dezelfde plaats om de 7 jaar bvb.), zodat er steeds een bos blijft en toch regelmatig vervuiling wordt afgevoerd.

In onze reactie aan de politici hebben wij ook gewezen op het belang van waardevolle stukken groen tussen de bebouwing, dit voor de verspreidingskansen van dieren en planten.

Bovendien hebben we het belang van een bos onderstreept voor de volksgezondheid: rustgevend, stofabsorberend, opname van CO2 en productie van zuurstof. Intussen is al wel bekend geraakt dat de interesse van de sociale woningbouwmaatschappij ‘Woonhaven’ niet erg groot is om dit stuk te bebouwen.