Petroleum Zuid

 Film The Big Ask

 

Samenvatting bezwaarschrift Natuurpunt Hobokense Polder vzw

(tot 4 december 2008 in te dienen)

Natuurpunt Hobokense Polder vzw heeft volgende algemene bemerkingen in verband met het voorstel van bestemmingsplan met betrekking tot Petroleum Zuid (‘afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen’):

 1. In twee belangrijke documenten die de basis vormen van goed beleid wordt de noodzaak onderstreept om enerzijds leefgebieden van planten en dieren niet te versnipperen noch te laten verdwijnen (Natuurrapport 2007), anderzijds bijkomend 48.000 hectare bos en natuurgebied te voorzien (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen). Deze intenties zijn noodzakelijk om de soortenrijkdom van planten en dieren (biodiversiteit) op het huidige peil te houden en om nabij grote woonkernen de leefbaarheid van de stad blijvend te verzekeren. Het huidige bestemmingsplan van Petroleum Zuid voorziet de realisatie van 64 hectare park, waarvan een deel al spontaan tot stand gekomen is. Behoud van de aanwezige open ruimte en realisatie van het voorziene park is omwille van bovenvermelde beleidsopties te verkiezen boven de invulling als ‘bedrijventerrein’.

 2. De huidige gewestplannen voorzien in Vlaanderen vooral de bestemmingen ‘wonen’, ‘werken’ en ‘landbouw’. Groene en recreatieve bestemmingen, belangrijk voor de leefbaarheid (zeker in steden) zijn ondervertegenwoordigd. In Antwerpen beslaan deze zachte bestemmingen 15% van de oppervlakte; de industrie beneemt er 26% van de oppervlakte. Met het verdwijnen van 64 hectare potentiële zachte bestemming wordt een unieke kans op een inhaalbeweging gemist.


Natuurpunt Hobokense Polder vzw tekent bezwaar aan en verwerpt het huidige voorstel om volgende concrete redenen:

 1. De Hobokense Polder is een erg geïsoleerd natuurgebied. Een natuurverbinding over land is enkel mogelijk via Petroleum Zuid, in de richting van de groene ring rond Antwerpen. In de toelichting bij het huidige voorstel wordt ook gezegd dat deze ecologische relatie noodzakelijk is. Daarvoor wordt trouwens 15 hectare groen voorzien. Onaanvaardbaar is echter dat:

  • deze zone niet planologisch wordt weergegeven

  • er bijgevolg ook geen zekerheid is waar zij gerealiseerd wordt

  • een dergelijke verbinding zich niet tussen twee bedrijventerreinen in kan bevinden (om voor de natuur zinvol te zijn), zoals op sommige werkplannen uitgetekend wordt

  • de omvang van 15 hectare te beperkt is, zeker als er een multifunctioneel doel wordt nagestreefd (ook wandel- en fietspad, waterberging).

 1. Vier hectare ‘natuurgebied’ wordt omgezet in ‘bedrijventerrein’ zonder enige vorm van compensatie!

 2. Het voorstel van GRUP legt de scheiding tussen natuurgebied en bedrijventerrein over de afstand Lakweg - Krugerbrug op de westelijke oever van de Grote Leigracht, terwijl deze gracht bij Ministerieel Besluit van 8/3/1996 beschermd is als landschap. Bovendien is er een wettelijke erfdienstbaarheid op een strook van 5 meter langs iedere oever. De grens natuurgebied/bedrijventerrein moet tussen Lakweg en Krugerbrug bijgevolg minstens 5 meter verwijderd liggen van de oostelijke oever van de gracht.

 3. In de toelichting bij het huidige voorstel wordt gezegd dat een aanzienlijke buffer tussen natuurgebied en bedrijventerrein wenselijk is. Deze is planologisch niet voorzien. Tussen de Lakweg en de Krugerbrug, over een afstand van 650 meter, dient een strook van 60 meter, te rekenen vanaf de oostelijke oever van de Grote Leigracht ingekleurd te worden als ‘natuurgebied’. Deze buffer van 4 hectare is ook compensatie voor het opheffen van 4 hectare natuurgebied elders (zie punt 2/). Deze 4 hectare kan niet in mindering gebracht worden op de 15 hectare groen die tekstueel voorzien is.

 4. Er zijn onvoldoende garanties (zie plan-MER) dat de waterhuishouding van de Hobokense Polder niet gestoord wordt.

 5. Er wordt nergens een verplichting opgelegd dat in de bedrijvenzone ‘groendaken’ aangelegd worden, daar waar het technisch haalbaar is.

 6. Dertig jaar lang wordt op de verschillende bestemmingsplannen die er al geweest zijn minstens 50% ingekleurd als park. Daarvan schiet nu amper 10% over (tekstueel, niet planologisch). Evenzeer is 15 jaar lang het streefdoel geweest alle industrie te verwijderen. Nu wordt 90% van Petroleum Zuid opnieuw voorbestemd voor (zware) industrie, tot Seveso-bedrijven toe.

 7. In geen enkele stad van de omvang van Antwerpen wordt een dergelijk industrieterrein nog gepland op 3 à 4 km van het centrum. Integendeel, oude bedrijventerreinen krijgen daar een andere milieuvriendelijke bestemming (Amsterdam, Ruhrgebied, …). Binnen de 2 km van deze industrie liggen de dichtbevolkte kernen van Burcht, Nieuw Zuid, Kiel, Valaar en een groot deel van Hoboken.


 8. Mede omdat de milieuvergunningen ontoereikend zijn bezoedelen de nu al aanwezige petroleumbedrijven permanent de Grote Leigracht en het milieu. Bijkomende industrie op deze locatie betekent ook een bijkomende belasting van dit stedelijke milieu. Er is geen enkele garantie dat de milieuhinder niet toeneemt!

 9. De braakliggende terreinen zouden gesaneerd worden, niet op kosten van de vervuiler, maar op kosten van de overheid, van ons allemaal dus. Over nog door de industrie in gebruik zijnde terreinen heerst onduidelijkheid wat sanering betreft. Sanering van bijvoorbeeld het grondwater heeft maar zin als dit voor geheel het terrein gebeurt.

 10. Het geplande en omvangrijke bedrijventerrein leidt tot een grote verkeerstoename en is ongunstig gelegen (veroorzaakt bijkomende luchtvervuiling) indien het zware verkeer uit de Kennedy-tunnel verbannen wordt. Een tweede belangrijke ontsluitingsweg via de nieuwe Krugerbrug is onaanvaardbaar gezien de noodzakelijke rust in het natuurgebied Hobokense Polder dan verdwijnt!

 11. Europa heeft ruim 15 miljoen euro toegezegd (URBAN II project) op basis van een subsidiedossier waarin ‘duurzame bedrijvigheid’ en ‘realisatie van een landschapspark voor lokaal gebruik en met bovenlokale aantrekkingskracht’ de krachtlijnen zijn. Van dat ‘landschapspark’ waarvoor een oppervlakte opgegeven is van 30 hectare is totaal geen sprake meer! Wij veronderstellen niet dat Europa akkoord zal gaan met het ontbreken van een essentieel onderdeel van het oorspronkelijk ingediende project!!

 12. Petroleum Zuid ligt in een dicht bevolkte omgeving waar nog andere noden zijn dan ‘werken’. In het nabijgelegen Hoboken, Kiel, Valaar en Antwerpen Zuid is er een groot tekort aan sportterreinen voor amateurs. Getuigenissen van onmiddellijk betrokkenen bevestigen dit tekort. Het is altijd de bedoeling geweest op of nabij Petroleum Zuid een grote actieve recreatiezone te voorzien (zie oorspronkelijk gewestplan en advies Stad Antwerpen uit 1995). Hiervan is in het huidige voorstel NIETS terug te vinden!


Gezien al het voorgaande stelt vzw Natuurpunt Hobokense Polder een alternatief voor dat veel beter voldoet aan de noden van de bevolking. Dat alternatief voorziet 58 hectare ‘zachte bestemming’, namelijk:


 • een hoogwaardige natuurverbinding, inclusief compenserend natuurgebied (minimum 25 hectare)

 • een parkzone (minimum 14 hectare)

 • een actieve recreatiezone (minimum 16 hectare)

 • een culturele jongerenzone (minimum 3 hectare)


Daarnaast wordt een bedrijventerrein en eventueel voetbalstadion voorzien op een oppervlakte van 66 hectare. Dit betekent nog altijd een uitbreiding van de huidige industriezone met 30 hectare!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Klik HIER om de samenvatting van het bezwaarschrift te bekijken of uit te printen.

Klik HIER om het volledige bezwaarschrift te bekijken of uit te printen.

Om bezwaar aan te tekenen moet je voor 4 december een brief schrijven, liefst met eigen woorden en argumenten, naar:
Vlaamse Commissie voor de Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert II-laan 19, bus 13, 1210 Brussel.
Verplicht aangetekend te verzenden en met vermelding 'Betreft: RUP stedelijk gebied Antwerpen'.