Natuurpunt Hobokense Polder vzw    14 januari 2009

   


 
In deze flits: Is deze mail niet goed weergegeven of ontbreken de afbeeldingen, klik dan hier.
Petroleum Zuid : help ons handtekeningen te verzamelen !

In januari staan we iedere zaterdagvoormiddag aan een Hobokense supermarkt om handtekeningen te verzamelen op de petitie van Petroleum Zuid. Vrijdagvoormiddag 23 januari doen we hetzelfde op de markt van het Valaar. En vanaf februari gaan we één avond per week van huis-tot-huis op stap in de straten nabij de Krugerbrug. Wie daarbij ook eens wil helpen meldt zich aan via petrol@hobokensepolder.be.

Ook op een andere wijze kan je nog steeds helpen om handtekeningen te verzamelen tegen de industrieplannen voor Petroleum Zuid. Je kunt je stem laten gelden via onze petitie. Vraag ook je vrienden en kennissen hetzelfde te doen met onze voorbeeld-email.
   
Zo 18 jan: Natuurgebieden in het havengebied van Linkeroever
 
Schrijf nog snel in !

Gids: René Maes van Natuurpunt Wase Linkerscheldeoever - 0494/17 85 86

Temidden van het economisch bolwerk van de Antwerpse haven kan Linkeroever uitpakken met unieke natuur van onschatbare waarde. Zo bestaat het Vogelrichtlijngebied Schorren en polders van de Benedenschelde uit een reeks waterrijke gebieden zoals zompige moerassen, ondoordringbare rietlanden, vogelrijke plassen, kreken, hooilanden, slikken en schorren.
We gaan vandaag een aantal van deze natuurparels bezoeken. Onze eerste bestemming is Blokkersdijk, de grote waterplas naast het St-Annabos, waar we met wat geluk kleine zwaan, smient, pijlstaart, tafelen kuifeend, brilduiker, nonnetje en grote zaagbek kunnen verwachten. We bezoeken ook het Groot Rietveld op de grens tussen Groot-Beveren en Zwijndrecht. Dit gebied is ca 80 ha groot en bestaat vooral uit rietveld en opgespoten terrein. Net als in de Hobokense Polder grazen er Konikpaarden op de droge opgespoten delen. Zo blijft het groene mostapijt van de zandige terreinen behouden. Ook de Verrebroekse Plassen staan op ons voormiddagprogramma. Het gebied bestaat vooral uit brakke plassen met zoutrijk water. We hopen er tafeleenden, roofvogels en zilverreigers te zien. 
We picknicken in een café in Verrebroek. Na de middag trekken we naar De Putten. Dit terrein van 52 ha bestaat uit natte weilanden, waar her en der water met een hoog zoutgehalte wordt omhoog gestuwd (= kwelgebied). Maar in de Middeleeuwen werd hier in dit veengebied volop aan turfwinning gedaan. Door de combinatie van zoute kwel en veengebied ontwikkelden zich hier bijzonder zeldzame zilte graslanden met meer dan 200 verschillende plantensoorten. In de winter kunnen we hier vooral smienten, kolganzen en grauwe ganzen verwachten. De naastgelegen zoetwaterkreek is dan weer interessant voor overwinterende steltlopers, eenden en ganzen die er komen rusten en voedsel zoeken. We bezoeken ook Schor Oude Doel: bij laagwater zoeken hier talloze steltlopers hun voedsel in het vrijgekomen slik. Binnendijks ligt hier de ‘Brakke Kreek’ met zijn grote aantallen smienten, goudplevieren en kieviten. En we besluiten de dag met een bezoek aan Drijdijck, waar een wulpenslaapplaats is. We blijven hier tot het donker is.
 
Praktisch: afspraak om 8.30 u op de Kioskplaats in Hoboken. Kostendelend samenrijden aan 5 eurocent/km. 
Voor wie het gemakkelijker is om met de tram te komen: afspraak om 9 u aan de parking van de tramterminus te Antwerpen Linkeroever aan de Blancefloerlaan. Het is de eindhalte van trams 2, 5 en 15. Tram 3 passeert er. Op de parking kunnen we ons verder organiseren om te carpoolen. 
Kan je enkel in de namiddag aanwezig zijn? Kom dan tegen 13.30 u naar de kerk van Verrebroek, mits verwittigen van gids of leiding. Meebrengen: verrekijker, (telescoop), vogelgids, warme kledij, (warm) drinken en picknick. Terug in Hoboken omstreeks 18.15u. Voorinschrijven verplicht bij Luk Smets, 03/289 73 66. Zo kunnen kandidaat-deelnemers met vervoerproblemen zeker mee.
 
Weekend 17/18 januari: Watervogeltellingen 
 
Elke winter organiseert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek zes watervogeltellingen in Vlaanderen (midmaandelijks in de periode oktober- maart). Bij elke telling worden alle aanwezige watervogels geteld in zoveel mogelijk gebieden. Doel: - informatie verzamelen over de aantallen, de verspreiding, numerieke trends en habitatkeuze van overwinterende watervogels in Vlaanderen - het creëren van een referentiekader voor de interpretatie van telresultaten op regionaal of gebiedsniveau - bijdrage leveren aan internationaal monitoringproject “International Waterbird Census”. Al verschillende jaren nemen we in Hoboken deel aan deze tellingen. Wil je eens deelnemen aan zo’n telling, neem gerust contact op met coördinator André.
 
Praktisch: Bel of mail even naar André Van Langenhove, 03/288 00 81 - 0486/82 68 22 voor juiste dag en afspraakuur.
Meebrengen: warme, waterdichte kledij, verrekijker.
 

Komende activiteiten

   
We nodigen je van harte uit op onze activiteiten. 
 
  • Zo 1 februari: Kalmthout: Arboretum en Heide
  • Za 7 februari: Ledenavond
  • We 14/15 februari: Watervogeltellingen
  • Za 14 februari: Natuurbeheer in de Hobokense Polder
  • Zo 15 februari: Actiedag: Onze Polder wordt geen eiland!
   
 

 

Van tijd tot tijd brengen we je via e-mail op de hoogte van dringende berichten, die via ons tijdschrift niet tijdig kunnen meegedeeld worden of als herinnering. Verspreid dit zo veel mogelijk met de "mondelinge tamtam".
Kent u nog geïnteresseerden ? Mail hen dan deze Polder.flits zeker door. Natuurliefhebbers die nog niet ingeschreven zijn op Polder.flits, zenden een mail naar flits@hobokensepolder.be met vermelding van naam en  "ja, Polder.flits".
Overeenkomstig de wet op de privacy worden je gegevens enkel gebruikt in functie van de werking van Natuurpunt. Je kan steeds je gegevens opvragen en laten aanpassen. Ontvang je zulke berichten liever niet meer, vraag dan met een korte e-mail aan flits@hobokensepolder.be je adres uit het verzendingsbestand te halen.